Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen Audex Oy:n henkilörekistereissä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen tietojaan rekistereissä ja mitä tietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus oikaista virheelliset henkilötiedot. 

Oikeus saada pääsy tietoihin

EU 2016/679:n 15. artikla

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa ja saada tieto käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei. Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevista käsiteltävistä henkilötiedoista jäljennökset. Mikäli rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Tiedot antaa toimintayksikön määräämä terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee merkinnän tarkastusoikeuden käyttämisestä potilasrekisteriin. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU 2016/679:n 77. artikla

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole häntä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

EU 2016/679:n 16. artikla

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat virheelliset tai epätarkat henkilötiedot ja asiakkaalla on oikeus saada myös häntä koskevat puutteelliset  henkilötiedot täydennettyä. Alkuperäiset tiedot jäävät kuitenkin näkyviin potilasjärjestelmän lokitietohin, josta ne ovat myöhemmin saatavissa. Lokitietoihin jää myös tietojen korjauspäivämäärä, korjaajan nimi ja korjauksen peruste.

Oikeus tietojen poistamiseen (“oikeus tulla unohdetuksi”)

EU 2016/679:n 17. artikla

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä, mikäli niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai niitä ei käsitellä lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

EU 2016/679:n 20. artikla

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Pyynnöt oikeuksien osalta pyydetään yhteystietoineen lähettämään kirjallisena ja allekirjoitettuna Audex Oy:lle.

Ohje turvasähköpostin lähettämiseen: https://audex.fi/yhteystiedot/

 

Voit olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiavastaavaan, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, kohteluun tai palveluun tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaali- ja terveydenhuollossa: https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-tiedot-ja-oikeudet/sosiaali-ja-potilasasiavastaava