Hoito-ohjelman avulla muokataan kognitiivista reaktiota tinnitusta kohtaan siten, että tinnituksen häiritsevyys ja ja tarkkaileminen vähenee ja siten sen kuuluvuus jää taka-alalle. Kognitiivisilla reaktioilla tarkoitetaan esimerkiksi tinnituksen herättämiä tunteita. Hoitojakson aikana potilasta tuetaan kehittämään yksilöllisiä vaihtoehtoisia ja toimivia ajatus- ja toimintamalleja. Tämä lähestymistapa auttaa potilasta tunnistamaan omia reaktioitaan yllä mainittuihin oireisiin ja oppimaan vaihtoehtoisia reaktioita, minkä seurauksena minimoidaan oireiden negatiivisia vaikutuksia potilaan elämässä. Hoito-ohjelma soveltuu myös ääniyliherkkyyden ja misofonian hoitoon. Lisäksi potilas saa tukea tinnitukseen ja/tai ääniyliherkkyyteen mahdollisesti liittyviin psykologisiin liitännäishäiriöihin, kuten mielialan muutoksiin (ahdistus ja masennus) ja unettomuuteen. Kyseessä on intensiivinen hoito-ohjelma, jossa sovelletaan kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) menetelmiä, eikä se ole varsinainen psykoterapia. Sitoutuminen hoitoon on tärkeää.

Onnistuneen hoidon edellytykset

 • potilaalta motivaatiota oppia uusia toimintatapoja ja omaksua hoito-ohjeita avoimin mielin ja myönteisin odotuksin
 • sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn hoitojakson aikana itse vastaanottojen välillä psykologin tuella ja opittujen keinojen soveltamista käytäntöön hoidon päätyttyä
 • etävastaanotossa internet-yhteyttä tietokoneella tai mobiililaitteella
 • pankkitunnuksia tai mobiilivarmenteen ajanvarausta ja etävastaanoton muodostamista varten

Hoidon aikana

Hoidon aikana käytetään kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä, joiden avulla tuodaan esille juuri oireen ahdistavuuteen/haittaan liittyviä asioita ja ongelmia. Tämän vuoksi tinnitus- ja ääniyliherkkyyspotilaat kokevat tämän lähestymistavan soveliaaksi ja oikeaksi oireensa ja kokemuksensa läpikäymiseen. Hoito on kunkin potilaan kohdalla yksilöllinen prosessi, jossa huomioidaan potilaan yksilölliset tarpeet. Yhteistä kaikkien potilaiden hoidossa on se, että siinä käytetään tavoitteellisia ongelmanratkaisukeinoja, arvioidaan ja tunnistetaan virheellisiä ajatusmalleja ja muokataan negatiivisia käyttäytymismalleja oireiden häiritsevyyden vähentämiseksi. Tavoitteena on, että hoidon lopussa potilas on saanut työkaluja ja oppinut käyttämään niitä oireensa haitan ja häiritsevyyden vähentämiseen arjessa.

Hoidon aikana

 • arvioidaan tinnituksen/ääniyliherkkyyden/misofonian tuoman haitan yhteyttä mahdolliseen kuulonalenemaan, jos kuulonalenema on todettu. Jos kuuloa ei ole tutkittu annamme jatko-ohjeet asian suhteen.
 • selvitellään tinnitukseen/ääniyliherkkyyteen/misofoniaan liittyvän häiritsevyyden yhteyttä liitännäisoireisiin, kuten mahdollisiin unihäiriöihin, mielialaan ja ahdistuneisuuteen.
 • jos hoidon aikana havaitaan tarve tavata muu terveydenhuollon ammattihenkilö tuemme tämän asian eteenpäin viemiseksi.
 • annetaan yksityiskohtaista ja yksilöllistä tietoa tinnituksen/ääniyliherkkyyden/misofonian häiritsevyyden taustalla olevista tekijöistä ja työkaluja oireista koetun haitan vähentämiseen.
 • suoritetaan tehtäviä, joilla tutkitaan ja autetaan potilasta itseään tunnistamaan tinnitukseen/ääniyliherkkyyteen/misofoniaan liittyviä reaktioita käyttäytymisen, ajatusten ja tunteiden tasolla.
 • opetellaan pysyviä yksilöllisiä keinoja vähentää tinnituksen/ääniyliherkkyyden/misofonian aiheuttamaa haittaa omassa arjessa jatkossa.
 • potilaat saavat kattavan hoitoraportin, yhteenvedon hoidon kulusta ja jatkosuosituksista

Hoidon jälkeen

Hoito-ohjelma kestää keskimäärin 6-8 viikkoa ja se koostuu 6-(8):sta 1-2 viikon välein toteutettavasta tapaamisista etäyhteydellä tai lähivastaanottona. Seurantatapaaminen on suositeltavaa riippuen potilaan toiveista ja terapiajaksolla oppimista valmiuksista soveltaa keinoja arjessa. Potilas saa tapaamisten välille tavoitteellisia, tutkitusti hyödyllisiä harjoituksia arjen yhteyteen.

Hoidon jälkeen

 • luottamuksesi omaan  pärjäämisesi tinnitus/ääniyliherkkyys/misofonia -oireen kanssa on lisääntynyt
 • tunnet olevasi vahvempi oireen suhteen
 • sinulla on selkeämpi ymmärrys tinnituksesta/ääniyliherkkyydestä/misofoniasta ja oireen synnystä/ kehittymisestä ja sen häiritsevyyden syistä kohdallasi
 • ajattelet oiretta yhä vähemmän
 • kommunikointi ja kuuleminen arjessa on helpottunut
 • selviät paremmin sellaisissa tilanteissa ja ääniympäristöissä, jotka aiemmin tuottivat sinulle vaikeuksia
 • ymmärrät miten ja milloin sinun tulisi suojata kuuloasi
 • koet voimaantuneesi ja olet saanut selviytymiskeinoja pärjätäksesi oireen kanssa jatkossa itsenäisesti ja ilman tarvetta välttämiskäyttäytymiseen vaivan suhteen
 • toiminta- ja työkykysi paranee ja osallistuminen sosiaalisiin tilanteisiin helpottuu mikäli tässä on ollut ongelmaa